Episode: 91
Title: Kami no KAADO wo ubae 
Translation: Steal the god card
In Brief:
Major event/duel: 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 92
Title: HIERADIKKU TEKISUTO no nazo 
Translation: The mystery of Heritic text
In Brief:
Major event/duel: 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 93
Title: Kaiba vs 8ninmeno DUERISUTO 
Translation: Kaiba vs the 8th duelist
In Brief:
Major event/duel: 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 94
Title: Mirai wo kaeru ichigeki 
Translation: Future changing blow
In Brief:
Major event/duel: 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 95
Title: Akasareru   ISHUTAARUke no shinjitsu 
Translation: Revealed - The truth of the Ishtar family
In Brief:
Major event/duel: 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 96
Title: Yami [MARUKI] vs Yami [BAKURA]
Translation: Dark [Malik] vs Dark [Bakura]
In Brief:
Major event/duel: Yami Bakura chalanges Yami Malik to a duel
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 97
Title: One Turn Kill
Translation: One Turn Kill
In Brief:
Major event/duel: Yami Malik beats Yami Bakura
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episodes 81-90 <= => Episodes 98-110
Back to Episode Guide
Return to Kokoro no Naka